VÝSLEDKY

Výsledok projektu 1

Analýza kontextu zameraná na identifikáciu kompetencií a zručností, ktoré by mali mať pracovníci múzeí na zabezpečenie prístupnosti služieb múzeí pre Nepočujúcich návštevníkov.

ART&SIGNS – PR01 Transnational Report Executive Summary – SPJ/SK
Výsledok projektu 2

Už sme vytvorili viacjazyčnú platformu, ktorá obsahuje video slovníky so posunkami týkajúcimi sa umenia a kultúry, ako aj vzdelávacie materiály prispôsobené pre pracovníkov múzeí. Táto iniciatíva bola úspešne začlenená do učebných osnov.

Výsledok projektu 3

Úspešne sme vytvorili inovatívne vzdelávacie zdroje, ktoré sme podporili zaradením video slovníkov zahŕňajúcich kultúrne a umelecké posunky v šiestich národných posunkových jazykoch a v medzinárodných posunkoch (len Všeobecné posunky na pozdravy a pomoc nepočujúcim). Tieto zdroje sú navrhnuté tak, aby uľahčili získavanie základných kompetencií v posunkovom jazyku a komunikačných zručností na používanie s nepočujúcimi.