O PROJEKTE

ČO?

Zámerom projektu ART&SIGNS je vyškoliť pracovníkov múzeí a poskytnúť im potrebné vedomosti a zručnosti, aby mohli Nepočujúcim návštevníkom poskytovať inkluzívnejšie a prístupnejšie služby.

Zároveň sa do projektu zapájajú Nepočujúci s umeleckými skúsenosťami do vývoja a realizácie projektových aktivít.

Týmto spôsobom sa podporuje lepšie sociálne začlenenie Nepočujúcich tým, že sa im sprístupňuje kultúrne dedičstvo.

AKO?

Prostredníctvom rozvoja vzdelávacieho modelu zameraného na poskytovanie špecifickej odbornej prípravy pracovníkom múzeí na získanie základných jazykových a technických zručností s cieľom prijať Nepočujúcich návštevníkov.

Video-slovníky budú obsahovať rôzne umelecké a kultúrne termíny v šiestich národných posunkových jazykoch a v medzinárodnom posunkovaní.

Vytvoríme tiež platformu elektronického vzdelávania (e-learning), ktorá bude obsahovať video-slovníky a vzdelávacie materiály, ktoré budú bezplatne k dispozícii pracovníkom múzea, komunite Nepočujúcich a používateľom posunkového jazyka.

PREČO?

Myšlienka vznikla na základe dvoch výziev, ktorých cieľom je sprístupniť umenie a kultúru Nepočujúcim, a to:

1. malý počet pracovníkov múzeí, ktorí ovládajú národný posunkový jazyk na takej úrovni, aby mohli správne komunikovať s Nepočujúcimi návštevníkmi, čo obmedzuje interakciu s nimi;

2. nedostatok zdrojov týkajúcich sa špecifických posunkov/termínov v oblasti umenia, ktoré by mohli Nepočujúcim primerane sprostredkovať význam a emócie umeleckých diel, ako to dokáže verbálny jazyk pre počujúcich ľudí.

KTO?

Aktivity ART&SIGNS sú určené najmä pracovníkom múzeí, ktorí pracujú s verejnosťou vrátane Nepočujúcich návštevníkov.

Komunita Nepočujúcich, najmä umelci a školitelia, je zapojená do viacerých aktivít projektu, ako je skúmanie posunkov súvisiacich s umením a kultúrou, realizácia vzdelávacieho programu pre pracovníkov múzeí a tvorba video-slovníkov.

Projektové aktivity riadi osem organizácií zo Slovenska, Cypru, Talianska, Holandska, Rumunska a Španielska, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a zastupujú komunitu Nepočujúcich.

Prečítajte si viac o našich aktivitách.