ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Μάθημα CURRICULUM για εργαζόμενους σε μουσεία

Οι εταίροι θα αναπτύξουν ένα πρόγραμμα σπουδών για τους εργαζόμενους στα μουσεία, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν βασικές και τεχνικές δεξιότητες σε μια εθνική νοηματική γλώσσα και τη Διεθνή Νοηματική, βασικές γνώσεις για τον πολιτισμό των Κωφών και επικοινωνιακές προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιούνται με τους Κωφούς επισκέπτες. 

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών θα βασιστεί σε μια ανάλυση του πλαισίου που πραγματοποιήθηκε στις χώρες εταίρους με στόχο την κατανόηση των ελλείψεων δεξιοτήτων των εργαζομένων στα μουσεία όσον αφορά την αλληλεπίδραση με τους Κωφούς. 

Με βάση το πρόγραμμα σπουδών και τη συμμετοχή κωφών καλλιτεχνών, καθώς και την υποστήριξη κωφών και ακούοντων εκπαιδευτών, θα παρασχεθεί μια μέθοδος κατάρτισης για 15 εργαζόμενους σε μουσεία σε έξι χώρες.

2. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Μια πολύγλωσση πλατφόρμα που περιλαμβάνει βιντεολεξικά που περιέχουν νοήματα σχετικά με την τέχνη και τον πολιτισμό και εκπαιδευτικό υλικό για τους εργαζόμενους στα μουσεία. Η πλατφόρμα αυτή θα αναπτυχθεί ως μέρος του προγράμματος σπουδών.

3. Aνοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι

Θα αναπτύξουμε καινοτόμους εκπαιδευτικούς πόρους, υποστηριζόμενους από τα βιντεολεξικά (τα οποία θα περιλαμβάνουν πολιτιστικά και καλλιτεχνικά νοήματα σε έξι εθνικές νοηματικές γλώσσες και τη Διεθνή Νοηματική) και μαθησιακό υλικό για την απόκτηση βασικών ικανοτήτων νοηματικής γλώσσας και δεξιοτήτων επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κωφά άτομα.

4. Tελική εθνική εκδήλωση

Μια ημερίδα, ως τελευταία δραστηριότητα του παρόντος έργου, που θα πραγματοποιηθεί σε έξι χώρες. Η ημερίδα αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου σε ένα ευρύ ακροατήριο που περιλαμβάνει εργαζόμενους σε μουσεία, ιδρύματα, κοινότητα κωφών, κωφούς καλλιτέχνες, εκπαιδευτές, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εμπλεκόμενους φορείς του έργου.

Διαβάστε περισσότερα για τα αποτελέσματα και τις εκροές μας.