ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΈΡΓΟ

ΤΙ;

Το έργο ART&SIGNS σκοπεύει να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους στα μουσεία, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να προσφέρουν πιο περιεκτικές και προσβάσιμες υπηρεσίες στους κωφούς επισκέπτες.

Ταυτόχρονα, το έργο εμπλέκει Κωφούς με καλλιτεχνική εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου.

Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η καλύτερη κοινωνική ένταξη των κωφών, καθιστώντας την πολιτιστική κληρονομιά προσβάσιμη σε αυτούς.

ΠΩΣ;

Μέσω της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού μοντέλου που αποσκοπεί στην παροχή ειδικής κατάρτισης στους εργαζόμενους στα μουσεία για την απόκτηση βασικών γλωσσικών και τεχνικών δεξιοτήτων προκειμένου να υποδέχονται τους κωφούς επισκέπτες.

Τα βιντεολεξικά θα περιλαμβάνουν διάφορους καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς όρους σε έξι εθνικές νοηματικές γλώσσες και στη Διεθνή Νοηματική.

Θα δημιουργήσουμε επίσης μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία θα περιέχει τα βιντεολεξικά και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διατίθεται δωρεάν στους εργαζόμενους στα μουσεία, στην κοινότητα των κωφών και στους χρήστες της νοηματικής γλώσσας.

ΓΙΑΤΙ;

Η ιδέα γεννήθηκε από δύο προκλήσεις για να γίνει η τέχνη και ο πολιτισμός πιο προσιτοί στους Κωφούς, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Ο μικρός αριθμός εργαζομένων στα μουσεία που γνωρίζουν μια εθνική νοηματική γλώσσα σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σωστά με τους κωφούς επισκέπτες, γεγονός που περιορίζει την αλληλεπίδραση μαζί τους,

2. Η έλλειψη πόρων που σχετίζονται με συγκεκριμένα νοήματα/όρους στον τομέα της τέχνης που μπορούν να μεταφέρουν επαρκώς το νόημα και τα συναισθήματα των έργων τέχνης στους Κωφούς, όπως μπορεί να κάνει η λεκτική γλώσσα για τους ακούοντες.

ΠΟΙΟΣ;

Οι δραστηριότητες ART&SIGNS απευθύνονται κυρίως σε εργαζόμενους σε μουσεία με διάφορους ρόλους που συναλλάσσονται με το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των κωφών επισκεπτών.

Η κοινότητα των Κωφών, ιδίως οι καλλιτέχνες και οι εκπαιδευτές, συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες του έργου, όπως η διερεύνηση των νοημάτων που σχετίζονται με την τέχνη και τον πολιτισμό, η παράδοση ενός προγράμματος κατάρτισης σε εργαζόμενους σε μουσεία και η παραγωγή βιντεολεξικών.

Τις δραστηριότητες του έργου διαχειρίζονται οκτώ οργανισμοί από τη Σλοβακία, την Κύπρο, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη Ρουμανία και την Ισπανία που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και εκπροσωπούν την κοινότητα των Κωφών.

Διαβάστε περισσότερα για τις δραστηριότητές μας.