ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Αποτέλεσμα του έργου 1

Δραστηριότητα 1: Ανάλυση πλαισίου με στόχο τον προσδιορισμό των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι στα μουσεία για να διασφαλίσουν την προσβασιμότητα των υπηρεσιών των μουσείων για τους κωφούς επισκέπτες.

ART&SIGNS – PR01 Transnational Report Executive Summary – CSL/GR
Αποτέλεσμα του έργου 2

Σύντομα

Αποτέλεσμα του έργου 3

Σύντομα